Privacy

Privacyverklaring e-occasion
30-10-2019

Privacygevoelige persoonsgegevens worden verwerkt via de website e-occasion.online. Deze website is een platform voor aanbieders/verkopers en geïnteresseerden/kopers in/van gebruikte elektrische auto’s. Daarnaast biedt e-occasion informatie en actualiteiten die betrekking hebben op elektrische auto’s.

E-occasion respecteert uw privacy en behandelt uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).

In deze privacyverklaring staat met welk doel, welke persoonlijke gegevens verwerkt worden, met wie ze gedeeld worden, hoe ze beveiligd zijn en wat de rechten zijn.

Inhoud

  1. Doel van de gegevensverwerking
  2. Welke persoonsgegevens worden verzameld
  3. Met wie worden persoonsgegevens gedeeld
  4. Hoe worden persoonsgegevens verwekt en beveiligd
  5. Rechten
  6. Bewaartermijn
  7. Cookies en Google analytics
  8. Klachten
  9. Contactgegevens

 

1. Doel van de gegevensverwerking
Het verbeteren van dienstverlening. Gegevens die door aanbieders/verkopers van gebruikte elektrische auto’s worden aangeleverd, worden met toestemming van aanbieders gepubliceerd via e-occasion.online, met als doel dat geïnteresseerden/kopers contact kunnen opnemen met de aanbieders. Gegevens die door geïnteresseerden/kopers in/van gebruikte elektrische auto’s worden aangeleverd, worden niet met derden gedeeld, tenzij geïnteresseerden/kopers daar om vragen en toestemming voor geven.

2. Welke gegevens worden verzameld
Aanbieders/Verkopers
Persoons- en bedrijfsgegevens die aanbieders/verkopers via https://e-occasion.online/auto-verkopen of  info@e-occasion.online invoeren.

Geïnteresseerden/Kopers
Persoonsgegevens die geïnteresseerden/kopers via info@e-occasion.online invoeren.

Informatie en Actualiteiten
E-occasion publiceert informatie en actualiteiten die betrekking hebben op elektrische auto’s. Deze informatie en actualiteiten worden deels door E-occasion gemaakt. Deels wordt gebruik gemaakt van externe publicaties met daarbij duidelijk vermeld de bronvermelding.

3. Met wie worden persoongegevens gedeeld

Persoons- en bedrijfsgegevens die aanbieders/verkopers aanleveren worden met toestemming van aanbieders/verkopers gepubliceerd op e-occasion.online en zijn openbaar toegankelijk.
Gegevens die door geïnteresseerden/kopers in/van gebruikte elektrische auto’s worden aangeleverd, worden niet met derden gedeeld*, tenzij geïnteresseerden/kopers daar om vragen en toestemming voor geven.
* Alleen als dit vanwege onvermijdelijke technische, belastingtechnische, financieeltechnische of juridische redenen noodzakelijk is.

Webhosting
Voor de webhosting heeft e-occasion.online gekozen voor Hostnet, De Ruyterkade 6, 1013 AA Amsterdam. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden indien noodzakelijk met deze partij gedeeld.
Hostnet heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Hostnet is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Hostnet heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hostnet heeft geen toegang tot onze postvakken en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.
De Privacy- en cookieverklaring van Hostnet is te lezen via onderstaande link:
https://www.hostnet.nl/over-hostnet/privacy-en-cookieverklaring.

Betalingsverkeer
E-occasion.online maakt gebruik van de diensten van de ING bank, (Amsterdamse Poort, Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam).
De Privacy- en cookieverklaring van ING is te lezen via onderstaande link:
https://www.ing.nl/de-ing/privacy-statement/index.html.

Facturatie en boekhouden
Voor het bijhouden, controleren en afwerken van onze administratie en boekhouding maakt e-occasion.online gebruik van de diensten van Bonten Advies, Biest 55a, 6001 AP, Weert. Voor zover dat noodzakelijk is, deelt e-occasion.online uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot betalingen. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren en belastingaangiften.
Het privacyreglement van Bonten Advies is te lezen via onderstaande link:
https://www.bonten-advies.nl/privacyreglement

Fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan e-occasion.online op grond van wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen.

4. Hoe worden persoonsgegevens verwekt en beveiligd
E-occasion.online is opgemaakt in het content management systeem WordPress. E-occasion.online zorgt dat de laatste WordPress versie is geïnstalleerd en maakt gebruik van plugins die de veiligheid van gegevens bevordert. De website is voorzien van een SSL-versleuteling.

5. Bewaartermijn
E-occasion.online bewaart gegevens de wet hiertoe verplicht. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient e-occasion.online bestelgegevens en facturen met uw (persoons)gegevens volgens de wettelijk voorgeschreven termijn te bewaren.

6. Rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving hebben aanbieders/verkopers en geïnteresseerden/kopers rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die worden verwerkt. Hierbij een uitleg over welke rechten dit zijn en hoe aanbieders/verkopers en geïnteresseerden/kopers zich op deze rechten kunnen beroepen.

Inzagerecht
Aanbieders/verkopers en geïnteresseerden/kopers hebben altijd het recht om de gegevens die e-occasion.online verwerkt en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende emailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende emailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende emailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van e-occasion. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

7. Cookies en Google Analytics
E-occasion.online maakt geen gebruik van Cookies en Google Analytics.

8. Klachten
Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met opnemen e-occasion.online om uw klacht samen op te lossen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

9. Contactgegevens
www-occasion.onlinewww-occasion.onlinewww-occasion.online
info@e-occasion.online
Visserweert 54
6116 AM Roosteren
Nederland
KvK: 13034536